[1 มิ.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ออกพื้นที่ตรวจประเมินสถานบริการ ตามนโยบาย EMS 2566 โรงพยาบาลมุกดาหาร

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

แพทย์หญิงประภาภรณ์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เป็นประธาน ออกพื้นที่ตรวจประเมินสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย EMS Environment, Modernization and Smart Service เพื่อพัฒนาตามนโยบาย EMS ต้นแบบ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับสูง The best ในระดับเขตสุขภาพ ณ โรงพยาบาลมุกดาหาร

แพทย์หญิงประภาภรณ์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เป็นประธาน ออกพื้นที่ตรวจประเมินสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย EMS Environment, Modernization and Smart Service เพื่อพัฒนาตามนโยบาย EMS ต้นแบบ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับสูง The best ในระดับเขตสุขภาพ ณ โรงพยาบาลมุกดาหาร