[1 ธ.ค. 65] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นายแพทย์ยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์ยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตสุขภาพที่ 10 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 / 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อน และการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงาน เขตสุขภาพที่ 10

ณ ประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10