[1 ก.พ. 67] นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตาม นโยบาย เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบาย เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และ ทิศทางการดำเนินงาน ในเขตสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบาย ของคณะกรรมการ กำกับทิศทางและนโยบายด้านเขตสุขภาพ การบริหารจัดการ ทรัพยากรด้านบุคลากร การเงิน การคลังพัสดุและเทคโนโลยีสุขภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และสอดคล้องการปฏิรูปเขตสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารเขตสุขภาพ และภาคีเคือข่าย เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี