ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพที่ 10

ภาพที่ 1 แผนที่ประเทศไทย และเขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพที่ 10 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศ ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ และมุกดาหาร มีพื้นที่รวม 36,276.72 ตารางกิโลเมตร มีขนาดพื้นที่มากเป็นลำดับ 7 (จาก 13 เขตสุขภาพ) ประชากร รวมประมาณ 4.6 ล้านคน มากเป็นลำดับที่ 10 (จาก 13 เขตสุขภาพ) จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ 15,774 ตารางกิโลเมตร และน้อยที่สุดคือ จังหวัดอำนาจเจริญ 3,161.20 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานี, อำนาจเจริญ และมุกดาหาร เป็นระยะทางยาวประมาณ 405 กิโลเมตร อาณาเขตราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ ระยะทางยาวประมาณ  250 กิโลเมตร รวมระยะทางตลอดแนวชายแดนที่ติดต่อกับ 2 ประเทศทั้งสิ้น 655 กิโลเมตร

อาณาเขต 

          ทิศเหนือ            ติดต่อกับ จังหวัดนครพนม  และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
          ทิศใต้             ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
          ทิศตะวันออก   ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
          ทิศตะวันตก     ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด, สุรินทร์และจังหวัดกาฬสินธุ์

ลักษณะภูมิประเทศ

เขตสุขภาพที่ 10 เป็นที่ราบสูงมีแม่น้ำโขงไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของเขต พื้นที่จังหวัด มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี  มีเทือกเขาสลับซับซ้อนที่สำคัญบริเวณพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างคือเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตตลอดแนว กับราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การคมนาคม

เขตสุขภาพที่ 10 สามารถเดินทางได้ ทั้งทางบก และทางอากาศ มีสนามบิน 1 แห่งคือ สนามบินนานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี

การปกครอง

เขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรอำนาจเจริญ และมุกดาหาร โดยจังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แบ่งการปกครองออกเป็น 70 อำเภอ 611 ตำบล 7,386 หมู่บ้าน 1,331,542 หลังคาเรือน 156 เทศบาล 908ชุมชน 492 อบต. มีพื้นที่ 36,276.72 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากร124 คนต่อตารางกิโลเมตร

ตารางที่ 1 เขตการปกครอง  ปี 2564 จำแนกรายจังหวัดเขตสุขภาพที่ 10

จังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านหลังคาเรือนเทศบาลนคร,เมือง/ตำบลชุมชนอบต.พื้นที่ (ตร.กม.)
อุบลราชธานี252192,699629,5045/5460017915,774.00
ศรีสะเกษ222062,848405,2752/352201798,839.90
ยโสธร978885179,2291/2323644,161.66
อำนาจเจริญ756607122,8011/2330393,161.25
มุกดาหาร752561119,9721/2135314,407.14
รวม706117,3861,456,78110/15690849236,276.64

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2565

ภาพที่ 1 พื้นที่ติดต่อชายแดน เขตสุขภาพที่ 10

ประชากร

          ประชากรรวมของเขตสุขภาพที่ 10 ตามทะเบียนราษฎร์ ปี พ.ศ. 2564 ชาย 2,288,398คนหญิง 2,298,485 คน รวม 4,586,883 คน  รายละเอียดดังตาราง

ตารางที่ 2 จำนวนประชากรแยกตามเพศ ปี  2550-2564 ของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

จังหวัดชาย หญิงรวมชายหญิงรวม
อุบลราชธานี933,084929,8811,862,965932,400934,2971,866,697
ศรีสะเกษ734,457735,8841,470,341726,306732,2741,458,580
ยโสธร270,748269,067539,815267,016267,484534,500
อำนาจเจริญ188,373188,747377,120187,309188,886376,195
มุกดาหาร175,172174,302349,474175,367175,544350,911
รวม2,301,8342,297,8814,599,7152,288,3982,298,4854,586,883

ที่มา : ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตารางที่   ประชากรแยกตามเพศและกลุ่มอายุ  เขตสุขภาพที่ 10  

ภาพที่ 2 สัดส่วนร้อยละปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2564

ที่มา : ระบบสารสนเทศ HDC เขตสุขภาพที่ 10 หมายเหตุ :ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ภาพที่ 3 ประชากรจำแนกเพศ กลุ่มอายุรายปี เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2564

ลักษณะข้อมูลประชากร เขต: แนวโน้มประชากรตามกลุ่มวัย

ภาพที่ 4 โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปจากกลุ่มวัยทำงานเป็นผู้สูงอายุ

ภาพที่ 5 โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปจากกลุ่มวัยทำงานเป็นผู้สูงอายุเขต10 : คาดการประชากรผู้สูงอายุ 10 ปีข้างหน้าเขตสุขภาพที่ 10

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลทรัพยากรด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10

ข้อมูลสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 3 หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 10

[wpdatatable id=1]

ที่มา : กองบริหารการสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อมูลสถานบริการของรัฐ นอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          เขตสุขภาพที่ 10 มีสถานบริการนอกสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่นโดยตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 แห่ง ดังตาราง

ตารางที่ 4  สถานบริการของรัฐ นอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดกระทรวงกลาโหม    ในเขตสุขภาพที่ 10

โรงพยาบาลจำนวนเตียงสังกัดที่ตั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก30กรมอนามัยอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี200กรมการแพทย์อ. เมือง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์750กรมสุขภาพจิตอ. เมือง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี20กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 200กระทรวงกลาโหมอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลกองบิน 2110กระทรวงกลาโหมอ. เมือง จ.อุบลราชธานี

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ตารางที่ 5 ศูนย์วิชาการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

หน่วยงานที่ตั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานีต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานีต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานีต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
วิทยาลัยบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานีต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สำนักงานการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 (กรมการแพทย์)ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ตารางที่ 6 สถานบริการโรงพยาบาลเอกชน  ในเขตสุขภาพที่ 10

โรงพยาบาลจำนวนเตียงที่ตั้ง
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี100อ. เมือง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี100อ. เมือง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า50อ. เมือง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา27อ. เมือง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี59อ. เมือง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ44อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ59อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลหาญอินเตอร์เนชั่นแนล60อ. เมือง จ.ยโสธร
โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ50อ. เมือง จ.ยโสธร
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล60อ. เมือง จ.มุกดาหาร

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ตารางที่ 7 สถานบริการการพยาบาล ประเภทไม่รับผู้ป่วยค้างคืน ปี 2564  ในเขตสุขภาพที่ 10

[wpdatatable id=3]

ที่มา : สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตสุขภาพที่ 10

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อมูลกำลังคนด้านสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10

ตารางที่ 9 จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขแยกรายประเภท เขตสุขภาพที่ 10

[wpdatatable id=2]

ที่มา : HROPS เขตสุขภาพที่ 10 หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ตารางที่ 10 สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร และสัดส่วนจำนวนเตียงต่อประชากรเขตสุขภาพที่ 10

จังหวัดจำนวนประชากรจำนวนแพทย์  สัดส่วน แพทย์/ประชากร (ประเทศ 1:2,533)จำนวนเตียงจำนวนเตียง: ประชากร (ประเทศ 1: 751)
อุบลราชธานี1,862,9654551:4,0542,7881:661
ศรีสะเกษ1,470,3412451:5,9801,6771:873
ยโสธร539,8151101:4,9116501:831
อำนาจเจริญ377,120741:5,0725471:686
มุกดาหาร349,474611:5,6724811:778
รวม4,599,7159451:4,8376,1431:748

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 หมายเหตุ : ข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ตารางที่ 11 ข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณสุขและอสม. ของเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2563 และ ปี 2564                     เทียบค่าเป้าหาย 2565

[wpdatatable id=4]

ที่มา : สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตที่ 10 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ระดับศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาล ระดับ M2 ขึ้นไป เขตสุขภาพที่ 10

ตารางที่ 12 อัตราครองเตียงและค่า CMI โรงพยาบาลระดับ A-M2 ปี 2564 เขตสุขภาพที่ 10

ชื่อจังหวัดชื่อหน่วยงานระดับ เตียงตามกรอบเตียงจริงอัตราการครองเตียงCMIเกณฑ์อ้างอิงCMI
อุบลราชธานีรพ.สรรพสิทธิประสงค์A1,1181,20191.622.781.60
อุบลราชธานีรพ.๕๐ พรรษาฯS17420899.841.281.20
อุบลราชธานีรพ.วารินชำราบM120929873.341.121.00
อุบลราชธานีรพร. เดชอุดมS32240085.161.131.00
อุบลราชธานีรพ.ตระการพืชผลM213520975.420.950.80
อุบลราชธานีรพ.พิบูลมังสาหารM212013681.330.810.80
ศรีสะเกษรพ.ศรีสะเกษA68978893.771.791.60
ศรีสะเกษรพ.กันทรลักษ์M1215116.89116.891.091.00
ศรีสะเกษรพ.ขุขันธ์M214513595.600.820.80
ศรีสะเกษรพ.อุทุมพรพิสัยM213713082.500.850.80
ศรีสะเกษรพ.ราษีไศลM213513595.600.820.80
ยโสธรรพ.ยโสธรS370390106.691.341.20
ยโสธรรพร.เลิงนกทาM2120120100.020.790.80
อำนาจเจริญรพ.อำนาจเจริญS34942075.341.151.20
มุกดาหารรพ.มุกดาหารS30142290.931.431.20

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อมูลสถานะสุขภาพเขตสุขภาพที่ 10

ตารางที่ 13 จำนวนและอัตราเกิด จำแนกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

[wpdatatable id=5]

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 หมายเหตุ : 1. ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560-2564 2. อัตราต่อประชากร 1,000 คน

ตารางที่ 14 จำนวนและอัตราตาย จำแนกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่10

[wpdatatable id=6]

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 หมายเหตุ : 1. ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560-2564 2. อัตราต่อประชากร 1,000 คน

ตารางที่ 15 จำนวนและอัตราเพิ่มตามธรรมชาติจำแนกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

[wpdatatable id=7]

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 หมายเหตุ : 1. ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560-2564  2. อัตราต่อประชากร 1,000 คน

แผนภูมิที่ 1 ข้อมูลอัตราเกิด อัตราตาย เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2560 – 2564

แผนภูมิที่ 2 อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2560 – 2564

ตารางที่ 16 สถานการณ์ 10 อันดับโรคที่ถูก Diag ผู้ป่วยใน 2564 ที่เสียชีวิต รับส่งต่อ และส่งต่อ ทีมีผลรวม CMI มากที่สุด ในเขตสุขภาพที่ 10

รหัสโรคชื่อโรคจำนวนผู้ป่วยSum AdjRWCMIเสียชีวิตรับรักษาต่อส่งรักษาต่อ
J18Pneumonia, organism unspecified11,78416,2521385101,0371,266
J15Bacterial pneumonia, not elsewhere classified3,12010,854348330379562
I61Intracerebralhaemorrhage1,5636,724430298881358
S06Intracranial injury7,50910,3561382841,898529
I21Acute myocardial infarction2,55010,2944042079781,003
I50Heart failure5,7978,157141169632703
N18Chronic renal failure13,31813,760103157804893
C22Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts2,7405,442199155257224
J69Pneumonitis due to solids and liquids8472,887341119197167
K92Other diseases of digestive system2,1132,500118118246399

ภาพที่ 6 สาเหตุการตายที่เชื่อมโยงการสูญเสียปีสุขภาวะ 20 อันดับแรกแยกเพศชายและหญิง เขตสุขภาพที่ 10

ที่มา :  สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี ข้อมูล : วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ตารางที่ 17 ตารางชีพแบบย่อของประชากรเพศชาย เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2564

ที่มา :  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ข้อมูล : วันที่ 31 เมษายน 2565

ตารางที่ 17 ตารางชีพแบบย่อของประชากรเพศหญิง เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2564

ที่มา :  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ข้อมูล : วันที่ 31 เมษายน 2565

ตารางที่ 18 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก

ชื่อกลุ่มโรคชายหญิงรวม
145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ338,199574,703912,902
104 เบาหวาน269,682559,703829,385
207 เนื้อเยื่อผิดปกติ223,679410,397634,076
167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ232,171287,879520,050
181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง125,305171,853297,158
281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย161,816101,604263,420
185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม89,724167,053256,777
180 ฟันผุ66,35982,894149,253
206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ54,11191,709145,820
199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง59,82279,556139,378
115 จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด89,74738,409128,156
198 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง47,06139,83986,900
165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน35,20149,21084,411
111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและ              เมตะบอลิกอื่น ๆ28,73150,72579,456
131 เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตาอื่น ๆ33,58141,84475,425
รวม1,855,1892,747,3784,602,567

ที่มา : ระบบสารสนเทศ HDC เขตสุขภาพที่ 10 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ตารางที่ 19 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก

ชื่อกลุ่ม(298โรค)ชายหญิงรวม
169 ปอดบวม4,4283,5717,999
239 การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด04,0154,015
281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย1,9827392,721
278 การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ1,5326742,206
288 ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น1,2379672,204
242 ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด12,1272,128
098 โลหิตจางอื่น ๆ8531,2402,093
151 หัวใจล้มเหลว1,0029951,997
104 เบาหวาน8331,1461,979
198 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง1,0678121,879
รวม12,93616,28529,221

ที่มา : ระบบสารสนเทศ HDC เขตสุขภาพที่ 10 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ตารางที่ 20 สาเหตุการตายทุกชนิด 20 กลุ่มโรค ปี พศ. 2559 เทียบ ปี พศ. 2564 (อัตราต่อแสนประชากร)

ลำดับโรคCodeปี59/แสนปชก.ปี63/แสนปชก.
1มะเร็งทุกชนิดC00-C97104.40107.55
2ไตวายN05-N3944.2048.38
3ปอดอักเสบJ12-J1838.2654.79
4หลอดเลือดสมองI60 – I6929.8340.35
5ชราภาพR5426.6122.63
6เบาหวานE11-E1425.3324.79
7โลหิตเป็นพิษA4123.8740.22
8อุบัติเหตุจราจรV01-V9919.7619.73
9หัวใจขาดเลือดI20 – I2518.0223.98
10โรคตับ(รวมถุงน้ำดี)K72-K8515.3315.50
11โรคระบบหายใจอื่นJ42-J9811.7414.02
12อุบัติเหตุอื่นW01-X5911.5213.15
13วัณโรคA16-A198.678.72
14ความดันI10-I158.2410.01
15เหตุการณ์ไม่ระบุเจตนาY19-Y756.178.61
16อุบัติเหตุตกน้ำและจมน้ำW65-W745.615.43
17ฆ่าตัวตายX64-X844.947.28
18โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆA,Bที่เหลือ4.856.24
19เอดส์B20-B244.612.01
20โรคของระบบทางเดินอาหารK22-K653.594.69

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข        ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

แผนภูมิที่ 1 แสดงสาเหตุการตายทุกชนิด 20 กลุ่มโรค ปี พศ. 2559 เทียบปี พศ. 2564 เขตสุขภาพที่ 10

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข        ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

ตารางที่ 21 สาเหตุการตายด้วยมะเร็งทุกชนิด  ปี พศ. 2564 เขตสุขภาพที่ 10

ลำดับโรคปี 2564 (จำนวน/อัตรา)
1.มะเร็งตับและทางเดินท่อน้ำดี  (ICD-10 C22; C24)1,873 / (40.97)
2.มะเร็งปอด (ICD-10 C33-C34)658  / (14.39)
3.มะเร็งเต้านม  (ICD-10 C50)154/ (3.36)
4.มะเร็งลำไส้ใหญ่ (ICD-10 C18-C21)140 / (2.96)
5.มะเร็งกระเพาะอาหาร (ICD-10 C16)132/ (2.88)
6.มะเร็งช่องปาก (ICD-10 C00-C06; C09-C10)127/ (2.77)
7.มะเร็งปากมดลูก  (ICD-10 C53)108/ (2.36)
8.มะเร็งต่อมลูกหมาก  (ICD-10 C61)75/ (1.64)

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข      ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

ข้อมูลทั่วไปด้านการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลองค์กรแห่งความสุข เขตสุขภาพที่ 10

ตารางที่ 22 การประเมินวิกฤติทางการเงิน(Risk Score) ณ 30 กันยายน.2564   

IDProvinceOrgRisk Score Q4-61Risk Score Q4-62Risk Score Q4-63Risk Score Q4-64Risk Score Q1-65Risk Score Q2-65
1มุกดาหารมุกดาหาร,รพท.110000
2มุกดาหารนิคมคำสร้อย,รพช.020000
3มุกดาหารดอนตาล,รพช.000000
4มุกดาหารดงหลวง,รพช.660000
5มุกดาหารคำชะอี,รพช.630000
6มุกดาหารหว้านใหญ่,รพช.200000
7มุกดาหารหนองสูง,รพช.000000
8ยโสธรยโสธร,รพท.011100
9ยโสธรทรายมูล,รพช.011000
10ยโสธรกุดชุม,รพช.101000
11ยโสธรคำเขื่อนแก้ว,รพช.137100
12ยโสธรป่าติ้ว,รพช.000000
13ยโสธรมหาชนะชัย,รพช.672100
14ยโสธรค้อวัง,รพช.123100
15ยโสธรไทยเจริญ,รพช.001000
16ยโสธรสมเด็จพระยุพราชเลิงฯ421100
17ศรีสะเกษศรีสะเกษ011000
18ศรีสะเกษยางชุมน้อย011000
19ศรีสะเกษกันทรารมย์110000
20ศรีสะเกษกันทรลักษ์111000
21ศรีสะเกษขุขันธ์111000
22ศรีสะเกษไพรบึง000000
23ศรีสะเกษปรางค์กู่000000
24ศรีสะเกษขุนหาญ010000
25ศรีสะเกษราษีไศล000000
26ศรีสะเกษอุทุมพรพิสัย111200
27ศรีสะเกษบึงบูรพ์000000
28ศรีสะเกษห้วยทับทัน100000
29ศรีสะเกษโนนคูณ000000
30ศรีสะเกษศรีรัตนะ010000
31ศรีสะเกษวังหิน200000
32ศรีสะเกษน้ำเกลี้ยง111000
33ศรีสะเกษภูสิงห์000000
34ศรีสะเกษเมืองจันทร์000000
35ศรีสะเกษเบญจลักษ์ฯ000000
36ศรีสะเกษพยุห์000000
37ศรีสะเกษโพธิ์ศรีสุวรรณ001000
38ศรีสะเกษศิลาลาด111100
39อำนาจเจริญอำนาจเจริญ,รพท.010000
40อำนาจเจริญชานุมาน,รพช.012200
41อำนาจเจริญปทุมราชวงศา,รพช.210100
42อำนาจเจริญพนา,รพช.235200
43อำนาจเจริญเสนางคนิคม,รพช.000000
44อำนาจเจริญหัวตะพาน,รพช.666300
45อำนาจเจริญลืออำนาจ,รพช.000000
46อุบลราชธานีสรรพสิทธิประสงค์010000
47อุบลราชธานีศรีเมืองใหม่423200
48อุบลราชธานีโขงเจียม411000
49อุบลราชธานีเขื่องใน000000
50อุบลราชธานีเขมราฐ153100
51อุบลราชธานีนาจะหลวย000000
52อุบลราชธานีน้ำยืน001000
53อุบลราชธานีบุณฑริก101000
54อุบลราชธานีตระการพืชผล242200
55อุบลราชธานีกุดข้าวปุ้น020000
56อุบลราชธานีม่วงสามสิบ233100
57อุบลราชธานีวารินชำราบ654210
58อุบลราชธานีพิบูลมังสาหาร131000
59อุบลราชธานีตาลสุม333100
60อุบลราชธานีโพธิ์ไทร003200
61อุบลราชธานีสำโรง541100
62อุบลราชธานีดอนมดแดง000000
63อุบลราชธานีสิรินธร100000
64อุบลราชธานีทุ่งศรีอุดม630200
65อุบลราชธานีสมเด็จพระยุพราชเดชฯ013100
66อุบลราชธานี๕๐ พรรษา ฯ766300
67อุบลราชธานีนาตาล010000
68อุบลราชธานีนาเยีย000100
69อุบลราชธานีสว่างวีระวงศ์645100
70อุบลราชธานีน้ำขุ่น000000
71อุบลราชธานีเหล่าเสือโก้ก000000

ด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 10

ตารางที่ 23 ระบบสารสนเทศทางการแพทย์หน่วยบริการ Hospital OS ในเขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด/ HIS/PISHOSxPHIHimProPanaceaMBaseSoftConJHCISHOSxP-PCU
อุบลราชธานี421111317
ศรีสะเกษ319253
ยโสธร9112
อำนาจเจริญ777
มุกดาหาร778
เขต 10302119111648189

ที่มา : งานสารสนเทศ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10        ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพประชาชน เขตสุขภาพที่ 10 (CIA:R10)

ด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรแห่งความสุข

ตารางที่ 24 ผลการประเมินสุขภาวะองค์กร HPI จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565

จำแนกตามSuccess/ ความสำเร็จAdministration/ การบริหารBody & Mind/ สุขภาพกาย – ใจAtmosphere/ บรรยากาศInvestment/ การลงทุนค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม
สสจ.88.3978.5781.3590.7184.8284.77
รพ.สรรพสิทธิประสงค์89.8763.8862.6967.5963.7969.56
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม79.4655.7145.6347.1442.5654.10
รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ91.8864.7568.3370.7568.3372.81
รพ.วารินชำราบ78.1358.7571.5368.7559.3867.31
รพช.86.7763.6965.8870.6361.7869.75

ตารางที่ 25 ผลการประเมินสุขภาวะองค์กร HPI จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2565

จำแนกตามSuccess/ ความสำเร็จAdministration/ การบริหารBody & Mind/ สุขภาพกาย – ใจAtmosphere/ บรรยากาศInvestment/ การลงทุนค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม
สสจ.73.0373.9566.8180.7971.4973.21
รพ. กันทรลักษ์85.9456.2553.0158.5452.4361.23
รพช.85.8564.3367.4569.6261.9069.83
รพ.สต.79.8666.4570.4773.8067.6971.65
สสอ.89.7875.6076.3980.1077.3879.85
สสจ.ศก.103.6184.1483.5390.7182.7288.94

ตารางที่ 26 ผลการประเมินสุขภาวะองค์กร HPI จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2565

จำแนกตามSuccess/ ความสำเร็จAdministration/ การบริหารBody & Mind/ สุขภาพกาย – ใจAtmosphere/ บรรยากาศInvestment/ การลงทุนค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม
สสจ.75.0031.0030.2841.0033.3342.12
รพท.92.6164.5563.2665.9155.8768.44
รพช.85.4958.1460.6559.3152.2963.17
สสอ.87.5963.0456.4962.4655.6265.04
รพ.สต.72.0962.1169.3573.4565.2368.45
ภาพรวม82.5655.7756.0060.4352.4761.44

ตารางที่ 27 ผลการประเมินสุขภาวะองค์กร HPI จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2565

จำแนกตามSuccess/ ความสำเร็จAdministration/ การบริหารBody & Mind/ สุขภาพกาย – ใจAtmosphere/ บรรยากาศInvestment/ การลงทุนค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม
สสจ.81.8251.8250.7668.1858.3362.18
รพท.72.9248.3347.6946.6730.5649.23
รพช.90.3062.2765.6368.7864.6970.34
สสอ.79.1782.5070.3782.9265.9776.19
รพ.สต.71.2563.0072.7872.5063.7568.66
ภาพรวม79.0961.5861.4567.8156.6665.32

ตารางที่ 28 ผลการประเมินสุขภาวะองค์กร HPI จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2565

จำแนกตามSuccess/ ความสำเร็จAdministration/ การบริหารBody & Mind/ สุขภาพกาย – ใจAtmosphere/ บรรยากาศInvestment/ การลงทุนค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม
สสจ.68.0673.3368.2167.5064.3568.29
รพท.91.9174.4175.4181.7676.7280.04
รพช.89.0657.0863.8962.9349.9464.58
สสอ.91.6763.3370.3778.3370.8374.91
รพ.สต.84.2155.6665.1370.2657.8966.63
ภาพรวม85.6457.9265.8569.8958.4467.55

ที่มา :  https://happy.moph.go.th/ ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2565

ตารางที่ 29 การขึ้นทะเบียน PCU/NPCU เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2564 -2565

จังหวัดปชก.เป้าหมายเป้าหมายสรุปการขึ้นทะเบียน PCU/NPCU เขตสุขภาพที่ 10คงเหลือ 
ปี 2563ปี 2564รวมร้อยละ 
ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ครั้งที่ 3ครั้งที่ 1ครั้งที่ 3 
อุบลราชธานี1,824,999186171387307540.32111
ศรีสะเกษ1,473,0111431020130277048.9573
ยโสธร534,500520211012344.2329
อำนาจเจริญ398,852411631012151.2220
มุกดาหาร374,257361122001541.6721
รวม4,605,61945854592575920444.54254

ที่มา :  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ข้อมูล : วันที่ 31 เมษายน 2565