ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสุขนิเทศก์

นางกองมณี สุรวงษ์สิน

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ/
ประธานคณะกรรมการ CHRO

นายแพทย์ยุทธนา สุริยะ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร/
ประธานคณะกรรมการ CIO

นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ/
ประธานคณะกรรมการ CPPO

นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร/ประธานคณะกรรมการ CPO

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์/
ประธานคณะกรรมการ CSO

นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร

แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

แพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ

แพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์/
ประธานคณะกรรมการ CFO

ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 10

แพทย์หญิงบุศณี มุจรินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์กิติพงษ์ พนมยงค์

ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

นายแพทย์ประภาส อุครานันท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

นางมธุรส ทาทอง

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
อุบลราชธานี

ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

นายมงคล ปิยปัญญา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ดร.นุสรา ประเสริฐศรี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ดร.นิธิศ ธานี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี

นางมลุลี แสนใจ

ผู้อำนวยการเขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
เขต 10 อุบลราชธานี