[14 ก.ย. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 มหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น.

นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 มหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565 ” การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน หลังวิกฤตการณ์โควิด 19″ และ ร่วมอภิปราย เรื่อง “ทิศทางและการขับเคลื่อนการควบคุมโรคโควิด 19” หัวข้อ “การสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต” ร่วมด้วยนายสมหวัง อารีย์เอื้อ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ มาให้ข้อมูลการจัดการโรคโควิด19 เปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่นในมุมมองนักการปกครอง , นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มาให้ความคิดเห็นในมุมมองนักระบาดวิทยา โดยมีนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ทรงคุณวุฒิ) เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา