ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 10)

#เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

#เรียน นพ.สสจ/ผอ.รพศ./ผอ.รพท. ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10