บุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10/
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แพทย์หญิงนภาพร เกียรติดำรง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10/
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสสุขภาพที่ 10

นายกิตติพศ ดำบรรพ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10/
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นายชัยนิตย์ อินทร์งาม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10/
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบภายในประจำเขตสุขภาพที่ 10

นางสาวพรทิพย์ สมวัน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบภายในประจำเขตสุขภาพที่ 10

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CPIO)

นางสาวสิวาไล ศุภลักษณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CPIO)

นายทวีศักดิ์ ปิ่นทอง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ประสานงาน CPIO

นายณัฐนนท์ ลำสมุทร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ผู้ประสานงาน CIPO

นายพุทธศักดิ์ สมชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ผู้ประสานงาน CIPO

ว่าที่ ร.ต.หญิงวีนารินทร์ ดอกรักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้ประสานงาน CIPO

นางสาวปาณิสรา ทองทวน

นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้ประสานงาน CIPO

นายธนพล นารถน้ำพอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พกส.)

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)

นายกิตติพศ ดำบรรพ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)

นางสุนทรีย์ พันธุ์คำ

พยายบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้ประสานงาน CSO

นางสาวสุกานดา สีลาพัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ประสานงาน CSO

นายธัชนนท์ ศรไชย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้ประสานงาน CPPO

นางสาวรุ่งฤดี ประธาน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้ประสานงาน CSO

นางสาวอัจฉราภรณ์ ยะฮาด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ประสานงาน CSO

ภก.กฤษณะพงษ์ สุพรรณโรจน์

เภสัชกร
ผู้ประสานงาน CSO

นางสาววราภรณ์ บุญตะวัน

นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้ประสานงาน CSO

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)

นางสาวปิยะมาศ ชัยรัตนวานิช

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)

นางสาวยลดา วันนา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ประสานงาน CHRO

นางชุติมา จันชัยชิต

นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ประสานงาน CHRO

นางสาวพลอยชมพู สายแก้ว

นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ประสานงาน CHRO

นางสาวจุฑารัตน์ เหล่าสิงห์

นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้ประสานงาน CHRO

นางสาวผกาวดี วรรณทอง

นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้ประสานงาน CHRO

กลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง (CFO)

นางสาวเสาวนีย์ โคตรนิมิตร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง (CFO)

นางสาวศิริพร เงินราง

นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ประสานงาน CFO

นายชาคริต ขันคูณ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ประสานงาน CFO

กลุ่มงานอำนวยการ (COO)

นายชัยนิตย์ อินทร์งาม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ (COO)

นางสาวรัชนี จันทุมมา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายคเนศ วงษา

นิติกรชำนาญการ
ผู้ประสานงานนิติกร

นายยุทธพล โพธิ์แก้ว

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานพัสดุ

นางสาวเมริษา มานะงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานการเงิน

นางสาวมิรันตรี เสือทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานการเงิน

นางสาวธารารัตน์ โวหาญ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานการเงิน

นางสาวจิรณัฏทยา จอมโคตร

นักวิชาการพัสดุ
ผู้ประสานงานพัสดุ

นางสาวทิพมาศ ศิลาชาติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ธุรการ

นางสาวพิชามญช์ พลพานิช

นักวิชาการพัสดุ
ผู้ประสานงานพัสดุ

นางสาวสุวรรณี กาทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ประสานงานการเงิน

นายธัชพล มั่งกูล

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานขับรถยนต์

นายมาวิน ไชยสัจ

ผู้ช่วยทันตแพทย์
พนักงานขับรถยนต์

นายธีระพล อินทะมาตร

พนักงานขับรถยนต์