ทำเนียบผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ 10 ปัจจุบัน

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ปีงบประมาณ 2566 – ปัจจุบัน

แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ

สาธารณสุขนิเทศก์
ปีงบประมาณ 2567 – ปัจจุบัน

นางกองมณี สุรวงษ์สิน

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง
ปีงบประมาณ 2566 – ปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10

ผู้ตรวจราชการ

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

ปีงบประมาณ 2564-2565

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร

ปีงบประมาณ 2563-2564

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล

ปีงบประมาณ 2562-2563

รศ.คลินิก แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์

ปีงบประมาณ 2561-2562

นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ

ปีงบประมาณ 2560-2561

สาธารณสุขนิเทศ

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา

ปีงบประมาณ 2565

ร.อ.นายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด

ปีงบประมาณ 2564-2565

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

ปีงบประมาณ 2564-2565

นายแพทย์สุรพร ลอยหา

ปีงบประมาณ 2562-256

นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธ์

ปีงบประมาณ 2560-2561

นายแพทย์วิวัฒน์ วิริยกิจจา

ปีงบประมาณ 2559-2560

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ

นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์

ปีงบประมาณ 2564-2565

นายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์

ปีงบประมาณ 2564-2565

นางสำเนียง รัตนวิไลวรรณ

ปีงบประมาณ 2556-2557