ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2563

โดย : นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ