ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารอัตรากำลังบุคลากรสาธารณสุข กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2565

โดย : นายปรีชา ปราณีวงศ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ