ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารจัดการตำแหน่งว่าง กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 Vacancy management model Case Study of Health Region 10, Fiscal Year 2022.

โดย : นางสาวปิยะมาศ ชัยรัตนวานิช ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี