ชื่อผลงาน : ผลของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว โรงพยาบาลภูหลวง จังหวัดเลย

โดย : นางเดือนเพ็ญ บุญป้อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย