ชื่อผลงาน : ผลของการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด ระยะเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โดย : นางสาวณัชชา สะโสม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ