ชื่อผลงาน : ผลการให้โภชนศึกษาต่อการบริโภคอาหารและการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

โดย : นางจิราภรณ์ ธนแสนไทย ตำแหน่ง วิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี