ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคสมาธิสั้นในเด็กอายุ 3-12 ปี ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ

  • Factors associated with attention deficit hyperactivity disorder among children aged 3-12 years who were admitted in Benjalak Hospital Commemorating His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary, Sisaket Province.

โดย : นายพัฒนศักดิ์ ทั่งนาค ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ  โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษษ