ชื่อผลงาน : ประสิทธิผลของการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย

โดย : นางสาวพรทิพย์ เนตรแสงศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย