ชื่อผลงาน : ประสิทธิผลของการจัดระบบดูแลผูป่วยเบาหวาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระดับปฐมภูมิ (Effectiveness of Diabetes care System in COVID-19 Pandemic in Primary Health)

โดย : นางสุภาวดี ผิวกลม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย