ชื่อผลงาน : ความรู้ ทัศนะคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี (Knowledges, Attitudes and Behaviors of Hospital – associated infection Prevention And Control among Registry Nurses at Namsom Hospital Udon Thani Province)

โดย : นางชนพิชา แผ่นทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลน้ำโสม
อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี