ชื่อผลงาน : ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

โดย : แพทย์หญิงประชุมพร วงศ์รัศมีเดือน ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี