ชื่อผลงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนกระบวนงานการจัดทำคำของบลงทุน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราขธานี

โดย : นายปัญญาวุธ ไพเราะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี