ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองตามกลุ่มวัยของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

  • A Comparative study of knowledge on stroke risk factors and warning signs of stroke by age groups among the elderly in Nong Sung District, Mukdahan Province.

โดย : นายชัยนิตย์ อินทร์งาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติงานกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10