ชื่อผลงาน : การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้าน จังหวัดเลย ปี 2564 ( The study of the patients of quality of life under the care of the village health volunteers as family doctors in Loei Province in 2021 )

โดย : นางสาวฉมามาศ  สัตถาผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย