ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากชม จังหวัดเลย The Development for Happy Workplace Model of Pak Chom District Health Office, Loei Province.

โดย : นายประสงค์ โคตรมงคล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากชม จังหวัดเลย