ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการส่งเวรด้วยกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลหนองหิน จังหวัดเลย

โดย : นางจีรนันท์ สาวิยะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลหนองหิน จังหวัดเลย