ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว หลังสถานการณ์การเกิดโคโรนาไวรัส (โควิด-19)

โดย : นางอุษณีย์ เกิดมี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี