ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี

โดย : นางเพชรา โรจนศักดิ์โสธร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี