ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จากโรงพยาบาลสู่ชุมชนของโรงพยาบาลปากชม จังหวัดเลย (The Development Network System of Intervention for Older Persons with Hypertention from Hospital to Community of Pak-Chom Hospital, Pak Chom Sub-District,Pak Chom District,Loei Province)

โดย : นางรัตติยา คณะโจทย์ (Rattiya Kanajoat) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปากชม
อำเภอปากชม จังหวัดอุดรธานี