ชื่อผลงาน : การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย : นายเทอดคุณ พันธการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์