ชื่อผลงาน : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โดย : นางสาวพิชยา บุญราศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม