คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศผู้สูงอายุไร้รอยต่อ เขตสุขภาพที่ 10 ปี2567

  1. การใช้งานระบบ https://terreport.healthregion10.moph.go.th/index.php

2. วิธีการใช้งาน Thai Elder Risk Plus เขตสุขภาพที่ 10

3. วิธีการใช้งาน Smart Stroke – STEMI HIP FRACTURE เขตสุขภาพที่ 10