คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 76/2564 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 10 ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565