คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว คณะกรรมการประเมินผลการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และคณะกรรมการหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566