ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพที่ 10

ภาพที่ 1 แผนที่ประเทศไทย และเขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพที่ 10 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศ ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ และมุกดาหาร มีพื้นที่รวม 36,276.72 ตารางกิโลเมตร มีขนาดพื้นที่มากเป็นลำดับ 7 (จาก 13 เขตสุขภาพ) ประชากร รวมประมาณ 4.6 ล้านคน มากเป็นลำดับที่ 10 (จาก 13 เขตสุขภาพ) จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ 15,774 ตารางกิโลเมตร และน้อยที่สุดคือ จังหวัดอำนาจเจริญ 3,161.20 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานี, อำนาจเจริญ และมุกดาหาร เป็นระยะทางยาวประมาณ 405 กิโลเมตร อาณาเขตราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ ระยะทางยาวประมาณ  250 กิโลเมตร รวมระยะทางตลอดแนวชายแดนที่ติดต่อกับ 2 ประเทศทั้งสิ้น 655 กิโลเมตร

อาณาเขต 

          ทิศเหนือ            ติดต่อกับ จังหวัดนครพนม  และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
          ทิศใต้             ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
          ทิศตะวันออก   ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
          ทิศตะวันตก     ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด, สุรินทร์และจังหวัดกาฬสินธุ์

ลักษณะภูมิประเทศ

เขตสุขภาพที่ 10 เป็นที่ราบสูงมีแม่น้ำโขงไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของเขต พื้นที่จังหวัด มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี  มีเทือกเขาสลับซับซ้อนที่สำคัญบริเวณพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างคือเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตตลอดแนว กับราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การคมนาคม

เขตสุขภาพที่ 10 สามารถเดินทางได้ ทั้งทางบก และทางอากาศ มีสนามบิน 1 แห่งคือ สนามบินนานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี

การปกครอง

เขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรอำนาจเจริญ และมุกดาหาร โดยจังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แบ่งการปกครองออกเป็น 70 อำเภอ 611 ตำบล 7,386 หมู่บ้าน 1,331,542 หลังคาเรือน 156 เทศบาล 908ชุมชน 492 อบต. มีพื้นที่ 36,276.72 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากร124 คนต่อตารางกิโลเมตร

ตารางที่ 1 เขตการปกครอง  ปี 2566 จำแนกรายจังหวัดเขตสุขภาพที่ 10

จังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านหลังคาเรือนเทศบาลนคร,เมือง/ตำบลชุมชนอบต.พื้นที่ (ตร.กม.)
อุบลราชธานี252192,699629,5045/5460017915,774.00
ศรีสะเกษ222062,848405,2752/352201798,839.90
ยโสธร978885179,2291/2323644,161.66
อำนาจเจริญ756607122,8011/2330393,161.25
มุกดาหาร752561119,9721/2135314,407.14
รวม706117,3861,456,78110/15690849236,276.64

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ภาพที่ 1 พื้นที่ติดต่อชายแดน เขตสุขภาพที่ 10

ประชากร

          ประชากรรวมของเขตสุขภาพที่ 10 ตามทะเบียนราษฎร์ล่าสุด ปี พ.ศ. 2566 แยกประเภทเป็น ชาย 2,275,902 คนหญิง 2,292,346 คน รวม 4,568,608 คน  รายละเอียดดังตาราง

ตารางที่ 2 จำนวนประชากรแยกตามเพศ ปี  2563-2565 ของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

[wpdatatable id=16]

ที่มา : HDC จาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ภาพที่ 3 ประชากรจำแนกเพศ กลุ่มอายุรายปี เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2566

ลักษณะข้อมูล ประชากรสัญชาติไทย PERSON เทียบกับฐานทะเบียนราษฏร์ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2556-2564

ภาพที่ 4 โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปจากกลุ่มวัยทำงานเป็นผู้สูงอายุ

ภาพที่ 5 โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปจากกลุ่มวัยทำงานเป็นผู้สูงอายุเขต10 : คาดการประชากรผู้สูงอายุ 10 ปีข้างหน้าเขตสุขภาพที่

10

การจัดลำดับปัญหาที่สำคัญด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลทรัพยากรด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10

ข้อมูลสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 3 หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 10

[wpdatatable id=1]

ที่มา : กองบริหารการสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อมูลสถานบริการของรัฐ นอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          เขตสุขภาพที่ 10 มีสถานบริการนอกสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่นโดยตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 แห่ง ดังตาราง

ตารางที่ 4  สถานบริการของรัฐ นอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดกระทรวงกลาโหม    ในเขตสุขภาพที่ 10

โรงพยาบาลจำนวนเตียงสังกัดที่ตั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก30กรมอนามัยอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี200กรมการแพทย์อ. เมือง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์750กรมสุขภาพจิตอ. เมือง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี20กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 200กระทรวงกลาโหมอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลกองบิน 2110กระทรวงกลาโหมอ. เมือง จ.อุบลราชธานี

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 หมายเหตุ : : ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ตารางที่ 5 ศูนย์วิชาการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

หน่วยงานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี449 ถนน พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี045-243-235
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี212 ถนน แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี045-352500 ต่อ 61593
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี82 หมู่ที่ 11 ถนน คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี045-312-233
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี45 ถ.สถลมาร์ค ม.4 บ้านบัว ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี045-251267-9
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10414 ถนน โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล  ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี045-251-749
วิทยาลัยบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์224 ถ. พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี045-255-462
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี187 หมู่ 3 ถ. สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี045-210-271
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี145 อาคารที่ทำการไปรษณีย์(ชั้น 3) ถนนศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี045-240-591
สำนักงานการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 (กรมการแพทย์)405 ถนน คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี045-319-650
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10900 หมู่ 2 ถนนแจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี045-435-133

ที่มา : ศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 10 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ตารางที่ 6 สถานบริการโรงพยาบาลเอกชน  ในเขตสุขภาพที่ 10

โรงพยาบาลจำนวนเตียงที่ตั้งโทรศัพท์
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี10046/4 ถนนบูรพาใน ต. ในเมือง อ. เมือง จ.อุบลราชธานี045-429-100
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี100999 ถนนชยางกูร ต. ในเมือง อ. เมือง จ.อุบลราชธานี045-959-683
โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า5015, 117 ถนน อุปราช ต. ในเมือง อ. เมือง จ.อุบลราชธานี045-255-971
โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา27355 หมู่ 14 ต. ขามใหญ่ อ. เมือง จ.อุบลราชธานี045-958-888
โรงพยาบาลโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี59บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ อุบลราชธานี (สำนักงานใหญ่)
139 ถนนพลแพน ต. ในเมือง อ. เมือง จ.อุบลราชธานี
045-244-999
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ44872 ถนนอุบล ต.เมืองใต้ อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ045-613-342-3
โรงพยาบาลโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ59บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
888 ต.หญ้าปล้อง  อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ
045-968-888
โรงพยาบาลหาญอินเตอร์เนชั่นแนล6029 ถนน ห้าธันวา ตำบล ในเมือง อ. เมือง จ.ยโสธร045-712141
โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ5060-164 ถนนวิทยะธำรงค์
เทศบาลเมืองยโสธร ต. ในเมือง อ. เมือง จ.ยโสธร
045-711356, 045-712546
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล6087 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ. เมือง จ.มุกดาหาร042611222, 042612431

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ตารางที่ 7 สถานบริการการพยาบาล ประเภทไม่รับผู้ป่วยค้างคืน ปี 2564  ในเขตสุขภาพที่ 10

[wpdatatable id=3]

ที่มา : สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตสุขภาพที่ 10

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อมูลกำลังคนด้านสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10

ตารางที่ 9 จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขแยกรายประเภท เขตสุขภาพที่ 10

[wpdatatable id=2]

ที่มา : HROPS เขตสุขภาพที่ 10 หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ตารางที่ 10 สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร และสัดส่วนจำนวนเตียงต่อประชากรเขตสุขภาพที่ 10

จังหวัดจำนวนประชากรจำนวนแพทย์  สัดส่วน แพทย์/ประชากร (ประเทศ 1:2,533)จำนวนเตียงจำนวนเตียง: ประชากร (ประเทศ 1: 751)
อุบลราชธานี1,862,9654551:4,0542,7881:661
ศรีสะเกษ1,470,3412451:5,9801,6771:873
ยโสธร539,8151101:4,9116501:831
อำนาจเจริญ377,120741:5,0725471:686
มุกดาหาร349,474611:5,6724811:778
รวม4,599,7159451:4,8376,1431:748

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 หมายเหตุ : ข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ตารางที่ 11 ข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณสุขและอสม. ของเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2563 และ ปี 2564                     เทียบค่าเป้าหาย 2565

[wpdatatable id=4]

ที่มา : สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตที่ 10 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ระดับศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาล ระดับ M2 ขึ้นไป เขตสุขภาพที่ 10

ตารางที่ 12 อัตราครองเตียงและค่า CMI โรงพยาบาลระดับ A-M2 ปี 2562- 2564 เขตสุขภาพที่ 10

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อมูลสถานะข้อมูลอัตราเกิด อัตราตาย อัตราเพิ่ม เขตสุขภาพที่ 10 2561 – 2565

แผนภูมิที่ 1 ข้อมูลอัตราเกิด อัตราตาย เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2561 – 2565

แผนภูมิที่ 2 อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2561 – 2565

ตารางที่ 16 สถานการณ์ 10 อันดับโรคที่ถูก Diag ผู้ป่วยใน 2564 ที่เสียชีวิต รับส่งต่อ และส่งต่อ ทีมีผลรวม CMI มากที่สุด ในเขตสุขภาพที่ 10

ภาพที่ 6 สาเหตุการตายที่เชื่อมโยงการสูญเสียปีสุขภาวะ 20 อันดับแรกแยกเพศชายและหญิง เขตสุขภาพที่ 10

ที่มา :  สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี ข้อมูล : วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ตารางที่ 17 ตารางชีพแบบย่อของประชากรเพศชาย เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2564 และ 2565

ที่มา :  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
ข้อมูลประชากร HDC เทียบฐานประชากรกรมการปกครอง วันที่ 31 ธันวาคม 2565
และ สาเหตุการตาย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2565 จัดทำ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ตารางที่ 17 ตารางชีพแบบย่อของประชากรเพศหญิง เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2564 และ 2565

ที่มา :  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
ข้อมูลประชากร HDC เทียบฐานประชากรกรมการปกครอง วันที่ 31 ธันวาคม 2565
และ สาเหตุการตาย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2565 จัดทำ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ตารางที่ 18 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก

ชื่อกลุ่มโรคชายหญิงรวม
145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ338,199574,703912,902
104 เบาหวาน269,682559,703829,385
207 เนื้อเยื่อผิดปกติ223,679410,397634,076
167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ232,171287,879520,050
181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง125,305171,853297,158
281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย161,816101,604263,420
185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม89,724167,053256,777
180 ฟันผุ66,35982,894149,253
206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ54,11191,709145,820
199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง59,82279,556139,378
115 จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด89,74738,409128,156
198 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง47,06139,83986,900
165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน35,20149,21084,411
111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและ              เมตะบอลิกอื่น ๆ28,73150,72579,456
131 เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตาอื่น ๆ33,58141,84475,425
รวม1,855,1892,747,3784,602,567

ที่มา : ระบบสารสนเทศ HDC เขตสุขภาพที่ 10 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ตารางที่ 19 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก

ชื่อกลุ่ม(298โรค)ชายหญิงรวม
169 ปอดบวม4,4283,5717,999
239 การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด04,0154,015
281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย1,9827392,721
278 การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ1,5326742,206
288 ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น1,2379672,204
242 ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด12,1272,128
098 โลหิตจางอื่น ๆ8531,2402,093
151 หัวใจล้มเหลว1,0029951,997
104 เบาหวาน8331,1461,979
198 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง1,0678121,879
รวม12,93616,28529,221

ที่มา : ระบบสารสนเทศ HDC เขตสุขภาพที่ 10 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ตารางที่ 20 สาเหตุการตายทุกชนิด 20 กลุ่มโรค ปี พศ. 2559 เทียบ ปี พศ. 2564 (อัตราต่อแสนประชากร)

ลำดับโรคCodeปี59/แสนปชก.ปี63/แสนปชก.
1มะเร็งทุกชนิดC00-C97104.40107.55
2ไตวายN05-N3944.2048.38
3ปอดอักเสบJ12-J1838.2654.79
4หลอดเลือดสมองI60 – I6929.8340.35
5ชราภาพR5426.6122.63
6เบาหวานE11-E1425.3324.79
7โลหิตเป็นพิษA4123.8740.22
8อุบัติเหตุจราจรV01-V9919.7619.73
9หัวใจขาดเลือดI20 – I2518.0223.98
10โรคตับ(รวมถุงน้ำดี)K72-K8515.3315.50
11โรคระบบหายใจอื่นJ42-J9811.7414.02
12อุบัติเหตุอื่นW01-X5911.5213.15
13วัณโรคA16-A198.678.72
14ความดันI10-I158.2410.01
15เหตุการณ์ไม่ระบุเจตนาY19-Y756.178.61
16อุบัติเหตุตกน้ำและจมน้ำW65-W745.615.43
17ฆ่าตัวตายX64-X844.947.28
18โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆA,Bที่เหลือ4.856.24
19เอดส์B20-B244.612.01
20โรคของระบบทางเดินอาหารK22-K653.594.69

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข        ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

แผนภูมิที่ 1 แสดงสาเหตุการตายทุกชนิด 20 กลุ่มโรค ปี พศ. 2559 เทียบปี พศ. 2564 เขตสุขภาพที่ 10

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข        ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

ตารางที่ 21 สาเหตุการตายด้วยมะเร็งทุกชนิด  ปี พศ. 2564 เขตสุขภาพที่ 10

ลำดับโรคปี 2564 (จำนวน/อัตรา)
1.มะเร็งตับและทางเดินท่อน้ำดี  (ICD-10 C22; C24)1,873 / (40.97)
2.มะเร็งปอด (ICD-10 C33-C34)658  / (14.39)
3.มะเร็งเต้านม  (ICD-10 C50)154/ (3.36)
4.มะเร็งลำไส้ใหญ่ (ICD-10 C18-C21)140 / (2.96)
5.มะเร็งกระเพาะอาหาร (ICD-10 C16)132/ (2.88)
6.มะเร็งช่องปาก (ICD-10 C00-C06; C09-C10)127/ (2.77)
7.มะเร็งปากมดลูก  (ICD-10 C53)108/ (2.36)
8.มะเร็งต่อมลูกหมาก  (ICD-10 C61)75/ (1.64)

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข      ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

ข้อมูลทั่วไปด้านการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลองค์กรแห่งความสุข เขตสุขภาพที่ 10

ตารางที่ 22 การประเมินวิกฤติทางการเงิน(Risk Score) ณ 30 กันยายน.2564   

IDProvinceOrgRisk Score Q4-61Risk Score Q4-62Risk Score Q4-63Risk Score Q4-64Risk Score Q1-65Risk Score Q2-65Risk Score Q3-65Risk Score Q4-65
1มุกดาหารมุกดาหาร,รพท.11000000
2มุกดาหารนิคมคำสร้อย,รพช.02000000
3มุกดาหารดอนตาล,รพช.00000000
4มุกดาหารดงหลวง,รพช.66000000
5มุกดาหารคำชะอี,รพช.63000000
6มุกดาหารหว้านใหญ่,รพช.20000000
7มุกดาหารหนองสูง,รพช.00000000
8ยโสธรยโสธร,รพท.01110000
9ยโสธรทรายมูล,รพช.01100000
10ยโสธรกุดชุม,รพช.10100000
11ยโสธรคำเขื่อนแก้ว,รพช.13710000
12ยโสธรป่าติ้ว,รพช.00000000
13ยโสธรมหาชนะชัย,รพช.67210000
14ยโสธรค้อวัง,รพช.12310000
15ยโสธรไทยเจริญ,รพช.00100000
16ยโสธรสมเด็จพระยุพราชเลิงฯ42110000
17ศรีสะเกษศรีสะเกษ01100000
18ศรีสะเกษยางชุมน้อย01100000
19ศรีสะเกษกันทรารมย์11000001
20ศรีสะเกษกันทรลักษ์11100000
21ศรีสะเกษขุขันธ์11100000
22ศรีสะเกษไพรบึง00000000
23ศรีสะเกษปรางค์กู่00000000
24ศรีสะเกษขุนหาญ01000000
25ศรีสะเกษราษีไศล00000001
26ศรีสะเกษอุทุมพรพิสัย11120000
27ศรีสะเกษบึงบูรพ์00000000
28ศรีสะเกษห้วยทับทัน10000000
29ศรีสะเกษโนนคูณ00000000
30ศรีสะเกษศรีรัตนะ01000000
31ศรีสะเกษวังหิน20000000
32ศรีสะเกษน้ำเกลี้ยง11100000
33ศรีสะเกษภูสิงห์00000000
34ศรีสะเกษเมืองจันทร์00000000
35ศรีสะเกษเบญจลักษ์ฯ00000000
36ศรีสะเกษพยุห์00000000
37ศรีสะเกษโพธิ์ศรีสุวรรณ00100001
38ศรีสะเกษศิลาลาด11110010
39อำนาจเจริญอำนาจเจริญ,รพท.01000000
40อำนาจเจริญชานุมาน,รพช.01220001
41อำนาจเจริญปทุมราชวงศา,รพช.21010000
42อำนาจเจริญพนา,รพช.23520010
43อำนาจเจริญเสนางคนิคม,รพช.00000000
44อำนาจเจริญหัวตะพาน,รพช.66630010
45อำนาจเจริญลืออำนาจ,รพช.00000000
46อุบลราชธานีสรรพสิทธิประสงค์01000000
47อุบลราชธานีศรีเมืองใหม่42320000
48อุบลราชธานีโขงเจียม41100000
49อุบลราชธานีเขื่องใน00000000
50อุบลราชธานีเขมราฐ15310000
51อุบลราชธานีนาจะหลวย00000000
52อุบลราชธานีน้ำยืน00100000
53อุบลราชธานีบุณฑริก10100000
54อุบลราชธานีตระการพืชผล24220000
55อุบลราชธานีกุดข้าวปุ้น02000000
56อุบลราชธานีม่วงสามสิบ23310000
57อุบลราชธานีวารินชำราบ65421000
58อุบลราชธานีพิบูลมังสาหาร13100000
59อุบลราชธานีตาลสุม33310000
60อุบลราชธานีโพธิ์ไทร00320000
61อุบลราชธานีสำโรง54110000
62อุบลราชธานีดอนมดแดง00000000
63อุบลราชธานีสิรินธร10000000
64อุบลราชธานีทุ่งศรีอุดม63020000
65อุบลราชธานีสมเด็จพระยุพราชเดชฯ01310000
66อุบลราชธานี๕๐ พรรษา ฯ76630000
67อุบลราชธานีนาตาล01000000
68อุบลราชธานีนาเยีย00010000
69อุบลราชธานีสว่างวีระวงศ์64510001
70อุบลราชธานีน้ำขุ่น00000000
71อุบลราชธานีเหล่าเสือโก้ก00000001

ตารางที่ 29 จำนวน  รพ.สต./สอน. และประเภทบุคลากร ที่ถ่ายโอนภารกิจ เขตสุขภาพที่ 10

[wpdatatable id=15]

ที่มา :  คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล CHRO เขตสุขภาพที่ 10 ข้อมูล : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรแห่งความสุข

ตารางที่ 24 ผลการประเมินสุขภาวะองค์กร HPI จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565

จำแนกตามSuccess/ ความสำเร็จAdministration/ การบริหารBody & Mind/ สุขภาพกาย – ใจAtmosphere/ บรรยากาศInvestment/ การลงทุนค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม
สสจ.88.3978.5781.3590.7184.8284.77
รพ.สรรพสิทธิประสงค์89.8763.8862.6967.5963.7969.56
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม79.4655.7145.6347.1442.5654.10
รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ91.8864.7568.3370.7568.3372.81
รพ.วารินชำราบ78.1358.7571.5368.7559.3867.31
รพช.86.7763.6965.8870.6361.7869.75

ตารางที่ 25 ผลการประเมินสุขภาวะองค์กร HPI จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2565

จำแนกตามSuccess/ ความสำเร็จAdministration/ การบริหารBody & Mind/ สุขภาพกาย – ใจAtmosphere/ บรรยากาศInvestment/ การลงทุนค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม
สสจ.73.0373.9566.8180.7971.4973.21
รพ. กันทรลักษ์85.9456.2553.0158.5452.4361.23
รพช.85.8564.3367.4569.6261.9069.83
รพ.สต.79.8666.4570.4773.8067.6971.65
สสอ.89.7875.6076.3980.1077.3879.85
สสจ.ศก.103.6184.1483.5390.7182.7288.94

ตารางที่ 26 ผลการประเมินสุขภาวะองค์กร HPI จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2565

จำแนกตามSuccess/ ความสำเร็จAdministration/ การบริหารBody & Mind/ สุขภาพกาย – ใจAtmosphere/ บรรยากาศInvestment/ การลงทุนค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม
สสจ.75.0031.0030.2841.0033.3342.12
รพท.92.6164.5563.2665.9155.8768.44
รพช.85.4958.1460.6559.3152.2963.17
สสอ.87.5963.0456.4962.4655.6265.04
รพ.สต.72.0962.1169.3573.4565.2368.45
ภาพรวม82.5655.7756.0060.4352.4761.44

ตารางที่ 27 ผลการประเมินสุขภาวะองค์กร HPI จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2565

จำแนกตามSuccess/ ความสำเร็จAdministration/ การบริหารBody & Mind/ สุขภาพกาย – ใจAtmosphere/ บรรยากาศInvestment/ การลงทุนค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม
สสจ.81.8251.8250.7668.1858.3362.18
รพท.72.9248.3347.6946.6730.5649.23
รพช.90.3062.2765.6368.7864.6970.34
สสอ.79.1782.5070.3782.9265.9776.19
รพ.สต.71.2563.0072.7872.5063.7568.66
ภาพรวม79.0961.5861.4567.8156.6665.32

ตารางที่ 28 ผลการประเมินสุขภาวะองค์กร HPI จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2565

จำแนกตามSuccess/ ความสำเร็จAdministration/ การบริหารBody & Mind/ สุขภาพกาย – ใจAtmosphere/ บรรยากาศInvestment/ การลงทุนค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม
สสจ.68.0673.3368.2167.5064.3568.29
รพท.91.9174.4175.4181.7676.7280.04
รพช.89.0657.0863.8962.9349.9464.58
สสอ.91.6763.3370.3778.3370.8374.91
รพ.สต.84.2155.6665.1370.2657.8966.63
ภาพรวม85.6457.9265.8569.8958.4467.55

ที่มา :  https://happy.moph.go.th/ ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2565

ด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 10

ตารางที่ 23 ระบบสารสนเทศทางการแพทย์หน่วยบริการ Hospital OS ในเขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด/ HIS/PISHOSxPHIHimProPanaceaMBaseSoftConJHCISHOSxP-PCU
อุบลราชธานี421111317
ศรีสะเกษ319253
ยโสธร9112
อำนาจเจริญ777
มุกดาหาร778
เขต 10302119111648189

ที่มา : งานสารสนเทศ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10        ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพประชาชน เขตสุขภาพที่ 10 (CIA:R10)