กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการราชการกระทรวงสาธารณสุข และรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราขการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข