ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของข้าราชการในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 10 (Development of a model enhancing the morale of governance officials in the 10th)

โดย นางสุชารัตน์ ญาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10