กระทรวงสาธารณสุข – 1
3
4
คลินิกส่งเสริมการมีบุตร
คลินิกส่งเสริมการมีบุตร
Slide1
เพิ่มหัวเรื่อง
1
5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เขต 10 (5)
PlayPause
previous arrow
next arrow


ข่าวผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10

ข่าวสารภายในเขตสุขภาพที่ 10

ผลงานเด่น เขตสุขภาพที่ 10

ชื่อผลงาน : การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชื่อผลงาน : การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย : นายเทอดคุณ พันธการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ การป้องการโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา-2019_นายเทอดคุณ_สปส-1ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ชื่อผลงาน : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โดย : นางสาวพิชยา บุญราศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล-รพร.เดชอุดม_น.ส.พิชยาดาวน์โหลด

dummy-img
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว หลังสถานการณ์การเกิดโคโรนาไวรัส (…

โดย : นางอุษณีย์ เกิดมี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นิพนธ์ต้นฉบับวิจัยพัฒนาระบบส่งต่อ_อุษณียดาวน์โหลด

dummy-img
ชื่อผลงาน : ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อ…

โดย : แพทย์หญิงประชุมพร วงศ์รัศมีเดือน ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตาดาวน์โหลด

dummy-img
ชื่อผลงาน : ผลของการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด ระยะเฉียบพลัน ในโรงพยาบา…

โดย : นางสาวณัชชา สะโสม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลงานวิจัยผลการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาดาวน์โหลด

ปฏิทินเขตสุขภาพที่ 10

ปฏิทินห้องประชุม สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10