ยินดีต้อนรับ (1)
ขอแสดงความยินดี สธน
ขอแสดงความยินดี ผอ รพ.อำนาจ
ขอแสดงความยินดี ผอ50
ยินดีต้อนรับ (1)
กระทรวงสาธารณสุข – 1
5
1
PlayPause
previous arrow
next arrow


ข่าวผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10

ข่าวสารภายในเขตสุขภาพที่ 10

ผลงานเด่น เขตสุขภาพที่ 10


ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี

โดย : นางเพชรา โรจนศักดิ์โสธร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง_เพชรา-โรจนศักดิ์โสธรดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน : การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพในการคัดแยกขยะมูลฝอย เขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล…
ชื่อผลงาน : การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพในการคัดแยกขยะมูลฝอย เขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล…

โดย : นายจำรัส พรมบุญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพในการคัดแยกขยะมูลฝอย-เขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล_จำรัสดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน : รูปแบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลรา…
ชื่อผลงาน : รูปแบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลรา…

โดย : นางสายใจ นิปัจการสุนทร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รูปแบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจ.อุบล_สายใจดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนกระบวนงานการจัดทำคำของบลงทุน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบ…
ชื่อผลงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนกระบวนงานการจัดทำคำของบลงทุน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบ…

โดย : นายปัญญาวุธ ไพเราะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปัญญาวุธ_การเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนกระบวนงานการจัดทำคำของบลงทุนดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการส่งเวรด้วยกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบ…
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการส่งเวรด้วยกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบ…

โดย : นางจีรนันท์ สาวิยะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลหนองหิน จังหวัดเลย การพัฒนารูปแบบการส่งเวรด้วยกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ_จีรนันท์-รพ.หนองหินดาวน์โหลด

ปฏิทินเขตสุขภาพที่ 10

ปฏิทินห้องประชุม สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10